samira

Saturday, August 30, 2008

صد بار نوشتم و پاک کردم
از چیزهای مختلف از حس های مختلف
نمی دونم چرا هر بار احساس کردم نوشتم الان به درد اینجا نمی خوره.شاید به خاطر این همه فاصله بین نوشته هامه
امروز شنبه است.سه روز دیگه دوباره تنها میشم.یعنی برمی گرده ژاپن
کی برمی گرده دوباره ایران؟
دلم براش تنگ میشه
خیلی خیلی